sábado, 21 de noviembre de 2015

Bilingüismo 64-4

Después de una semana viviendo en carne propia las cacicadas del nuevo Conselleiro de Educación, Román Rodriguez, que está haciendo méritos para dejar a su predecesor, Jesús Vazquez, como todo un dirigente nórdico, me dispongo a disfrutar del fin de semana. Me voy dentro de un rato a tierras del norte a pasear, a comer cosas ricas, y a relajarme en compañía de nuestros amigos de La Coruña. 

Os dejo con una curiosidad, una rareza. Es una ordenanza que, según dicen unos, es una muestra de equilibrio. Se trata de la ordenanza de Cee. Recordáis que os conté que están allí los pelmas lingüísticos dando la vara al que osa decir públicamente que se trata de un texto que no se ajusta a la ley y que es de bochorno. Lo hemos iluminado para que cante y, ahí lo tenéis, cantando por soleares.

Si hacéis clic podréis verlo: Gallego 64, español 4.

Espero que os gusten el cartel y esta cuña que hemos preparado.

Lo dicho, me voy al norte, estaré todo el día desconectada física y mentalmente, o eso espero, así que no habrá comentarios.

Haced clic si queréis ver los alegres colores de nuestro bilingüismo 64-4


Artigos do Regulamento para o impulso social da lingua galega no Concello de CeeCapítulo I. O uso oficial do idioma galego


Artigo 1

1. O galego, lingua propia de Galicia, é tamén a lingua propia do Concello de Cee sendo ademais o idioma de uso normal en todas as súas actividades.
2. En consecuencia, o galego será o idioma oficial do Concello de Cee, como tamén o castelán, lingua oficial en todo o Estado.
3. O Concello de Cee empregará o galego en todas as súas accións, nas súas actuacións administrativas internas, na comunicación social e nas relacións cos cidadáns e con todas as entidades públicas situadas en Galicia e con aqueloutras que admitan o galego para as actuacións administrativas.
4. Todas as actuacións administrativas realizadas en galego no territorio municipal terán plena validez e eficacia.
5. Os cidadáns teñen dereito a seren atendidos e a obteren ou recibiren toda a documentación e notificacións en lingua galega.

Capítulo II. Ámbito de aplicación

Artigo 2

1.O Concello de Cee e os organismos dependentes del – padroados, organismos autónomos, sociedades, centros de formación, escolas, gardarías, etc.-rexeranse polos criterios establecidos nesta ordenanza.
2.Igualmente, as empresas adxudicatarias ou concesionarias rexeranse pola presente ordenanza cando actúen por conta deste Concello, o cal se fará explicitamente constar nos documentos correspondentes (concursos públicos, pregos de cláusulas, contratos, etc.).

O Concello de Cee velará para que nas actividades, organismos, etc., en que participe e/ou teña representación, sexan aplicados os principios desta ordenanza.
4.Todos os servizos, departamentos, oficinas e organismos dependentes do Concello de Cee terán en conta a necesidade da normalización da lingua galega, polo que asumirán o desenvolvemento desta ordenanza en todas e cada unha das accións do seu funcionamento cotián.


Capítulo III. Atención ao público

Artigo 3

1.Os servizos da oficina do Rexistro e demais unidades administrativas que teñan relación co público promoverán o uso do idioma galego mediante a súa utilización como lingua normal de comunicación, tanto oral como escrita, practicando a oferta positiva en lingua galega.
2.A atención ao público mediante mecanismos automáticos (contestadores de teléfonos ou outros medios telefónicos ou informáticos) usarán por defecto o galego, e así se especificará cando sexan comprados, contratados e/ou programados.Capítulo IV. Documentación e actuación administrativa

Artigo 4

1.Como criterio xeral, todas as actuacións do Concello faranse en lingua galega ou, cando sexa requisito legalmente establecido, en ambas as dúas linguas oficiais do Estado.
2.Será redactada en lingua galega, en cumprimento da lexislación vixente, a seguinte documentación:
a) As convocatorias de sesións de todos os órganos do Concello de Cee, así como as ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, difames das comisións informativas, rogos, preguntas e as actas dos citados órganos municipais.


b) As resolucións de todos os órganos municipais.
c) Toda a documentación xerada polo Concello que forme parte dos expedientes administrativos que teñan que someterse á decisión ou coñecemento dos devanditos órganos.
d) As actas e acordos de todos os órganos dos consellos e entidades con personalidade xurídica dependente deste Concello.
e) As notificacións, recursos, escrituras públicas e, en xeral, todos os actos de carácter público ou administrativos que se realicen por escrito en nome do Concello de Cee.
3. Todos os modelos de documentación da Administración municipal de Cee serán elaborados e difundidos prioritariamente en galego e, verbo disto, nos plans e procesos de informatización e racionalización administrativa deberase ter presente o establecido neste artigo, sen que isto signifique que nalgúns casos non se poida incorporar tamén a outra lingua oficial para cando unha persoa expresamente a poida requirir.


Artigo 5.

5.1 Os estudos, proxectos e traballos análogos que o Concello lles encargue a terceiros deberán estar realizados en lingua galega.

Artigo 6
Sen prexuízo do que para os rexistros públicos establece o artigo 9 da Lei 3/1983, nos rexistros administrativos das oficinas do Concello de Cee os asentos sempre se farán en galego, independentemente da lingua na que estean escritos.


Capítulo V. Publicacións, accións informativas, formativas e actividades públicas

Artigo 7

1.Os anuncios oficiais da Corporación que se publiquen no Boletín Oficial da Provincia, Diario Oficial de Galicia, ou calquera outro medio de comunicación radicado no territorio da nosa Comunidade autónoma serán redactados en galego.
2. As publicacións editadas polo Concello, xa sexan en papel ou dixitais, realizaranse en lingua galega.

3. Os libros, as revistas e en xeral, todos os carteis e publicacións que edite o Concello de Cee, así como as mensaxes a través dos medios de comunicación, faranse en lingua galega agás os destinados especialmente ao exterior, que se poderán facer ademais na lingua dos destinatarios.


Artigo 8

1.As campañas publicitarias e de promoción de todas as actividades do Concello faranse, sexa no soporte que sexa, en galego.
2.As campañas publicitarias e de promoción de actividades (cursos, xornadas, conferencias, festas, espectáculos, actividades deportivas, festivais, campionatos, etc.) doutras entidades nas que colabore o Concello faranse en todos os soportes en galego.
3.A publicidade que se difunda en instalacións propiedade do Concello deberá estar en galego, sen prexuízo de que tamén se poida facer noutras linguas sempre que sexan accións publicitarias ou de difusión dirixidas a comunidades lingüísticas fóra da galega.


Artigo 9.

1.As accións formativas organizadas polo Concello desenvolveranse, en xeral, en lingua galega, sempre que teñan lugar no territorio lingüístico galego e que o persoal encargado de intervir nesas accións sexa natural ou residente habitual do territorio lingüístico galego.
2.A formación puntual e actividade xeral ofertada regularmente polo Concello nos seus distintos centros (centros de formación, aulas de informática, gardaría, escola de música, biblioteca, etc.) desenvolverase utilizando normalmente o galego como lingua de comunicación. O establecido neste punto terase en conta e farase referencia expresa ao seu contido nos seguintes casos:
a) Na contratación de persoal para os distintos centros.
b) Na organización de actividades nos distintos centros.
c) Nos pregos de condicións, no caso de contratacións de empresas.
d) Nos regulamentos dos distintos centros, de os haber.

3.Naqueles casos en que o Concello de Cee colabore en accións formativas organizadas por outras entidades, será requisito indispensable que estas se desenvolvan, en xeral, en lingua galega, sempre que teñan lugar no territorio lingüístico galego e que o persoal encargado de intervir nesas accións sexa natural ou residente habitual do territorio lingüístico galego. Este requisito transmitiráselle á entidade ou entidades organizadoras e explicitarase nos acordos de colaboración, convocatorias de subvencións, contratos, etc.

Artigo 10

1.Os cargos públicos do concello expresaranse en galego nos actos públicos que teñan lugar no ámbito lingüístico galego, e nos que interveñan en virtude do seu cargo, a non ser que as circunstancias do acto aconsellen, conto co galego, o emprego doutras linguas.2.As actividades culturais, deportivas, divulgativas, etc. (intervencións públicas, charlas, coloquios, xornadas, congresos, etc.) organizadas polo concello, desenvolveranse en lingua galega, sempre que teñan lugar no territorio lingüístico galego e que o persoal encargado do desenvolvemento e intervencións sexa natural ou residente habitual deste territorio lingüístico galego.
3.En caso de que o Concello de Cee colabore nas ditas actividades, será requisito indispensable que se realicen en lingua galega. Este requisito transmitiráselle á entidade ou entidades organizadoras e explicitarase nos acordos de colaboración, convocatorias de subvencións, contratos, etc.


Artigo 11

1.Os textos que vaian ser difundidos polo concello en calquera soporte (xornais, revistas, folletos informativos, guías turísticas, etc.) deben ser revisados antes polo Servizo de Normalización Lingüística, que dará o visto e prace para a súa publicación.

Capítulo VII. Sinalización e rotulación

Artigo 12

1.Os rótulos e sinalizacións da Casa do Concello e dos outros predios e servizos públicos e da rede viaria municipal, dependentes do concello ou instalados polas súas empresas adxudicatarias ou concesionarias ou calquera outra entidade, estarán en galego. Cando a normativa ou interese xeral o requira, as sinalizacións viarias tamén poderán incorporar outra(s) lingua(s).
2.Todos os vehículos do parque móbil municipal, dos organismos autónomos, empresas municipais, policía, etc, levarán a súa rotulación en galego. Isto mesmo será de aplicación para o parque móbil daquelas empresas adxudicatarias ou concesionarias, e así se establecerá nos correspondentes pregos de condicións.
3.O establecido no artigo anterior tamén será de aplicación a todo o vestiario municipal e material semellante.
4.En calquera caso, os textos dos rótulos e sinalizacións deben ser revisados polo Servizo de Normalización Lingüística, quen dará o visto e prace para a súa publicación.


Capítulo VIII. Relacións con outras administracións

Artigo 13

1.A documentación que o concello dirixa a calquera das administracións públicas sitas no territorio galego, o unas áreas limítrofes de fala galega, redactaranse en lingua galega.


2.As comunicacións do concello dirixidas á Administración civil ou militar do Estado e á Xustiza dentro do ámbito lingüístico galego redactaranse en lingua galega, independentemente do feito de que esta documentación ou os expedientes que con ela se relacionen teñan o seu efecto fóra deste ámbito.

Artigo 14

1.A documentación do concello dirixida ás administracións públicas de fóra do ámbito lingüístico galego, tamén se redactarán en galego e expedirase – se cómpre – unha copia en castelán facendo constar que é tradución do orixinal redactado en galego.
2.As copias dos documentos do Concello de Cee redactados en galego que haxa que enviar ás administracións públicas de fóra do ámbito lingüístico galego tramitaranse en lingua galega. Se cómpre, achegarase tradución a outra(s) lingua(s), facendo constar que é tradución do orixinal en galego.

Artigo 15

1.Con respecto aos documentos dirixidos directamente a persoas xurídicas, diferentes de calquera das administracións, o Concello de Cee aterase ao previsto nas disposicións vixentes, aínda que se redactarán en galego sempre que sexa posible.


Capítulo IX. Relación coas empresas privadas

Artigo 16

1.Os estudos, proxectos e traballos semellantes que o Concello encargue a terceiros dentro do ámbito territorial galego terán que ser redactados en galego, aínda que a súa finalidade esixa a redacción noutra lingua.


Capítulo X. Persoal ao servizo da administración

Artigo 17

1. A declaración de oficialidade do idioma galego esixe que todo o persoal ao servizo da Corporación estea en condicións de empregalo nos dous
niveis, oral e na escrita, en igualdade co castelán e de acordo coa natureza do seu posto de traballo. O persoal do Concello que atenda ao público dirixirase aos cidadáns en galego, agás nos casos nos que estes soliciten ser atendidos en castelán.
2.Para acadar este obxectivo establécense as seguintes regras:


a) Nos procedementos de selección de persoal incluirase unha proba de capacitación para o desenvolvemento en galego do traballo que o persoal vai realizar habitualmente no concello. Esta proba será adecuada ao nivel e contido das prazas convocadas e, de acordo coas funcións do posto, poderá ser oral e/ou escrita. Quedarían exentos desta proba aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme á normativa vixente.
b) Nos procedementos de provisión de postos de traballo, a acreditación do coñecemento da lingua galega terá, ademais, consideración de mérito puntuable, sempre que haxa concurso, para o que en cada convocatoria se fará un baremo axeitado ao posto para puntuar acreditacións Celga e/ou títulos oficiais de linguaxes específicas, como administrativa ou xurídica.
c) Sempre que for posible, o persoal do Servizo de Normalización Lingüística con titulación suficiente formará parte dos tribunais cualificadores – ben como membro deste, ben como persoal asesor -, para facer a avaliación do coñecemento do idioma galego na selección de persoal e na provisión dos postos de traballo e colaborará, así mesmo, na confección das correspondentes bases e probas.
d)As probas selectivas para a provisión de prazas de funcionarios/as e persoal laboral ao servizo do Concello faranse en lingua galega e distribuiranse por defecto nesta lingua a todas as persoas candidatas, sen prexuízo de que os/as participantes nas probas poidan realizar os seus exercicios noutra lingua oficial. As persoas que queiran copia das probas noutra lingua oficial poderán solicitala expresamente con antelación ao desenvolvemento da proba.
e)O persoal que actualmente traballa ao servizo da Corporación e non estea capacitado para o correcto desenvolvemento do seu traballo en galego de acordo co disposto no apartado 1 do presente artigo deberá adquirir tal capacidade. Para estes efectos, o Concello, desde o Servizo de Normalización Lingüística, desenvolverá programas de formación lingüística.
f)O Concello de Cee, a través do seu Servizo de Normalización Lingüística e en colaboración con outras administracións ou entidades, organizará cursos específicos para todo o persoal que non teña os coñecementos necesarios para exercer as súas funcións en galego e así melloren o seu nivel de linguaxe, tanto desde o punto de vista lingüístico como estilístico.


Artigo 18
1.A formación profesional en todos os ámbitos de todo o persoal do Concello de Cee farase en lingua galega, sempre que a programación e organización dependa do Concello. De non depender directamente del, o Concello de Cee demandará que se faga en galego.
Capítulo X. Toponimia e nomes drúas, emprazamentos ou edificios
Artigo 19
1.Segundo se dispón no artigo 10 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, a única forma oficial dos topónimos do termo municipal do Concello de Cee é a galega, igual cá dos demais topónimos de Galicia.
2.O Concello de Cee promoverá a recuperación, coñecemento e uso da toponimia do territorio municipal, e preservará as formas tradicionais dos lugares como parte integrante da memoria colectiva do patrimonio cultural.
3.As formas dos topónimos empregadas polo concello e por todos os organismos dependentes del serán sempre as establecidas legalmente.
4.O Concello de Cee demandaralles a todas as entidades beneficiarias de calquera tipo de subvención, axuda, colaboración ou contrato por parte do concello o uso legalmente correcto da toponimia. Esta demanda figurará expresamente en todas as convocatorias de axudas e subvencións, acordos e contratos do concello.
Artigo 20
1.Para darlles nome ás rúas, prazas, edificios, etc., de titularidade pública en Cee, teranse en conta os criterios establecidos na declaración asinada pola Comisión de Toponimia en 2002, en que se sinala:
  1. Na denominación oficial das diferentes realidades xeográficas (entidades de poboación, urbanizacións, prazas, rúas, complexos urbanísticos, bloques de edificios, etc.), ha de preferirse sempre un topónimo tradicional antes que fórmulas de nova invención.
  2. No caso de realidades xeográficas de nova creación realizarase un inventario das denominacións tradicionais do territorio afectado e empregaranse nomes tomados dese repertorio para a denominación oficial das novas realidades.
  3. Cando nunha área determinada os topónimos tradicionais superan en número as novas realidades xeográficas creadas, de preferencia han de preservarse os topónimos de maior interese histórico, arqueolóxico ou filolóxico.
  4. Só se empregará o recurso á imposición de “topónimos honoríficos” (nomes de persoas ou institucións, de conceptos abstractos, de cidades ou países, etc.) en casos en que a nova denominación non sepulte un topónimo tradicional.


Capítulo XI. Impulso institucional do idioma galego

Artigo 21

1.De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, o Concello de Cee fomentará a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, asociativas, culturais, deportivas e calquera outra do ámbito municipal.
2.Todos os órganos do Concello de Cee impulsarán a normalización lingüística no seu ámbito de actuación, e o Servizo de Normalización Lingüística asesorará á Corporación municipal nesta materia.
3. Para a concesión de subvencións e axudas municipais (de promoción económica, servizos sociais, culturais, xuvenís, deportivas, para festas, para actividades formativas e de calquera outro tipo) valorarase como criterio que se terá en conta que as actividades realizadas contribúan á normalización e ao incremento do uso e prestixio da lingua galega. Do mesmo xeito, as publicacións, a cartelaría, a publicidade e toda produción de todas as actividades das entidades que vaian estar subvencionadas polo Concello de Cee deberán estar en lingua galega. En todas as convocatorias de subvencións figurará expresamente este requisito.
4. O Concello de Cee poderá outorgar subvencións para actuacións que procuren a normalización lingüística e, segundo sinala o artigo 25 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, para fomentar dentro do seu ámbito a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras, por actos singulares, poderá outorgar reducións ou exencións das obrigas fiscais.
Capítulo XII. Calidade lingüística e linguaxe democrática e inclusiva
Artigo 22
1.En todos os textos, documentos e comunicacións do Concello de Cee coidarase especialmente a calidade e corrección lingüística xa que os textos emitidos desde a administración pública adoitan ser interpretados como modelos de lingua.
2.En todos os textos serán aplicados os criterios da linguaxe administrativa galega moderna, procurando sempre a súa máxima calidade, democratización, personalización, claridade dos contidos (modernización das formas, concisión e precisión, sinxeleza e ordenación) e uniformidade.
3.En toda comunicación e documentación municipal usarase unha linguaxe inclusiva, evitando así as fórmulas sexistas e posibles ambigüidades.
4.O Concello de Cee velará para que nos textos e comunicacións das accións doutras entidades nas que colabore ou participe se sigan estes mesmos criterios de calidade lingüística e linguaxe moderna, democrática e inclusiva.
Capítulo XIII. O Servizo de Normalización Lingüística (SNL)
Artigo 23
1.O Concello de Cee contará cun Servizo de Normalización Lingüística (SNL) estable dotado con medios materiais e humanos suficientes co obxecto de impulsar a normalización do idioma galego a todos os niveis e ámbitos sociais, e de coordinar as accións necesarias para darlle cumprimento a esta ordenanza.
2.As tarefas que desenvolva este Servizo de Normalización Lingüística configuraranse en tres áreas: dinamización sociolingüística, formación sociolingüística e asesoramento lingüístico.
3.As funcións xerais do SNL serán:
  1. Xerais:
   1. Asesorar á administración municipal en todo o relacionado coa política lingüística.
   2. Facer seguimento do cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte da institución.
   3. Informar sobre a conveniencia, oportunidade, método, etc., de incorporar accións con obxectivos normalizadores en programas ou accións do Concello de índole diversa, e colaborar na súa especificación, deseño e materialización.
   4. Emitir informes sobre a oportunidade, conveniencias, etc., de accións do Concello con respecto ao fomento do uso e prestixio da lingua galega.
   5. Colaborar coa administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada un dos postos de traballo e colaborar nas probas e procesos selectivos para que se avalíen convenientemente os coñecementos lingüísticos por parte dos/as aspirantes.


  1. Dinamización sociolingüística:
   1. Fomentar o uso do galego no conxunto da sociedade.
   2. Planificar, xestionar, executar e avaliar accións a prol da lingua galega nos diversos ámbitos e contextos sociais: para a transmisión interxeracional, na mocidade, na onomástica, no deporte, nas novas tecnoloxías, na creación e difusión cultural, no ámbito empresarial e comercial, na comunicación, na xustiza, no lecer, na educación, na sanidade, no ámbito relixioso, no turismo, na integración social, na música, no asociacionismo, etc.
   3. Propor programas dinamizadores e accións concretas que conciencien á sociedade respecto ao uso e prestixio da lingua galega, e a impliquen no proceso normalizador.
   4. Propiciar e xestionar liñas de información, colaboración, coordinación e axuda dirixidas á rede asociativa, empresarial, educativa, xuvenil, etc., para fomentar o uso e prestixio do galego.
   5. Promover e coordinar grupos de persoas interesadas no proceso de normalización lingüística para que funcionen como axentes normalizadores na sociedade.
  2. Formación sociolingüística:
   1. Planificar, xestionar, coordinar e difundir a realización de cursos de lingua galega, xerais e específicos, tanto para o persoal da administración como para diferentes sectores sociais.
   2. Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos lingüísticos, etc.
   3. Colaborar no deseño de programas de formación non lingüística para garantir a presenza do galego e de contidos favorables á mellora de actitudes lingüísticas.
  3. Asesoramento lingüístico:
   1. Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da administración.
   2. Normalizar a imaxe lingüística, fixar criterios lingüísticos para a organización e establecer modelos de documentos.
   3. Revisar e validar lingüisticamente aqueles textos que vaian ter maior difusión, impacto ou permanencia (carteis, folletos, rotulación, anuncios, impresos, publicacións, etc.), para garantir a calidade lingüística e o uso dunha linguaxe moderna, democrática e inclusiva.
   4. Resolver dúbidas lingüísticas.

Capítulo XIV. Cumprimento e seguimento da ordenanza

Artigo 24

1.Para darlle cumprimento, velar pola aplicación e facer seguimento, o concello creará unha comisión político-técnica de aplicación e seguimento desta ordenanza.
2.Esta comisión de aplicación e seguimento reunirase polo menos unha vez ao ano para analizar o cumprimento e desenvolvemento da ordenanza e propor medidas para a súa aplicación, e extraordinariamente cando a convoque a Alcaldía por iniciativa propia ou a petición dalgún dos seus membros.
3.A actualización, ampliación ou revisión progresiva desta ordenanza tamén lle corresponde a esta comisión, que lle fará a proposta ao Pleno do concello para que, se procede, se aprobe a modificación.


Disposición adicional

Para favorecer a participación social no impulso e dinamización do uso do galego en todos os ámbitos, o Concello de Cee poderá crear un Consello Social da Lingua, no que estarán representados os grupos políticos que forman parte da Corporación e as organización e colectivos máis representativos implicados no proceso de normalización lingüística.


Disposición final

De conformidade co disposto polo artigo 70 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, esta norma entrará en vigor unha vez que o seu texto sexa publicado integramente no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e teña transcorrido o prazo sinalado no artigo 65.2 da Lei 7/1985 citada.


En Cee, 20 de outubro de 2015


O alcalde
Ramón Vigo Sambade

9 comentarios:

 1. “Hoy puede ser un gran día”. Serrat (a mi pesar)

  Hoy dejamos de lado a los yihadistas de aquí e a os de Alí, que no siendo comparables tienen algo en común, verbigracia que ambos consideran inferiores a los que no piensan como ellos; los unos se divierten degollando al prójimo y nuestros fundamentalistas vernáculos simplemente nos desprecian.
  Hoy nos olvidamos de los separatistas, grupo humano cansino donde los haya, tengan o no varios apellidos autóctonos. Lo que no podemos negar es que jugando al fútbol nos acaban de dar una lección.
  Hoy soportaremos con resignación la ola de frío polar que nos acecha, porque hoy, ¡sí!, precisamente hoy se juega el gran partido de la liga española, un duelo que nos llevará de cabeza al furancho y el alcohol directamente a la cabeza, un derbi que verán millones de espectadores dentro y fuera de nuestra piel de toro, el gran partido de la liga española:
  - ¿Real Madrid - Barcelona?
  ¡Non me toques o carallo! Deportivo de La Coruña versus Celta de Vigo. Después del aperitivo del clásico, recién jugado, donde el Barcelona le ha endosado cuatro butifarras a un desasosegante Real Madrid, viene el plato fuerte. Y a una hora cumbre, las diez de la noche, para que nadie tenga excusas para no ver el partido. Mientras todo Galicia asiste sin pestañear al mayor acontecimiento deportivo (con perdón) del año, desde la plúmbea televisión del régimen, cuatro jubilados despistados y algún picheleiro suelto, se sentarán en el sofá para ver el más que previsible, tedioso y desagradable refrito del párroco oficialista Superpiñeiro.
  Hoy hemos empezado a beber a las seis de la tarde y ya no pararemos hasta la doce de la noche, como mínimo. De ganar el Celta de Vigo, Inshallah, إن شاء الله, voy a invitar a la peña furancheira a un cóctel explosivo, pero sin daños colaterales. Lo bebíamos en Jordania, tiempo ha, en las tranquilas noches - a veces demasiado tranquilas - amanitas, encaramados en lo alto de algún edificio con terraza, donde escuchábamos el ulular del hamsa, el viento del desierto y desde donde contemplábamos las luces titilando del gran Amman bajo nuestros pies. No recuerdo el nombre que le dábamos por tierras arábigas a ese brebaje, pero ahora le llamamos “un valenciano”. Consta de zumo de naranja, mejor si es natural, dos bolas de helado de vainilla y un chorro generoso de Drambuie. Día grande para los borrachos hispanos y gran día para “bares, que lugares, tan gratos para conversar”. Gabinete Caligari.
  Pero no todo es fútbol en el panorama informativo hispano. Hemos tenido una semana supercalifragilisticoespialidosa. Surgen por doquier personajes estrambóticos como la alcaldesa de Córdoba que se suma - no sabemos si a su pesar - a un minuto de silencio por los muertos en Raqqa. Alguien podría pensar que se refiere a las potenciales víctimas civiles producidas por algún bombardeo yanqui - (ex)soviético en la estrafalaria capital del califato. Pues no, parece ser que la concejal podemita que pidió el dichoso minuto de silencio se refiere a los muertos del Daesh que van por la vida cortando gorxas y por París ametrallando a todo lo que se mueve. ¿Se puede ser más rastrero?
  Raqqa no ha sido bombardeada de forma indiscriminada. Se han atacado campos de entrenamiento, centros logísticos y demás parafernalia del Estado Islámico. Y ahí, señora Victoria López y doña Isabel Ambrosio no se pueden producir víctimas civiles.
  La izquierda española da que pensar. Porque no piensa. ¿Alguien en su sano juicio puede poner en el mismo fiel de la balanza a los asesinos y a los asesinados?
  El populismo español tiene la respuesta. Sí.

  ResponderEliminar
 2. Increíble que el ayuntamiento de Cee quiera cumplir las leyes de normalización lingüística! Es una dictadura esta democracia!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. No hay ninguna ley que avale esa aberración. Ni e estatuto de autonomía, ni tan siquiera la infumable de de Anormalización dan cobertura a esta tropelía contra los derechos de los ciudadanos. Si a usted, a la vista de esta ordenanza cree que es democrática y conveniente, amigo mío hágaselo ver.

   http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/cee/2015/11/05/galicia-bilingue-recurrira-ordenanza-gallego-concello-cee-sale-aprobada/0003_201511C5C4996.htm

   http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1142933/galicia-bilingue-recurrira-la-ordenanza-linguistica-de-cee-si-se-aprueba-en-el-pleno

   http://quepasanacosta.gal/galicia-bilingue-levara-aos-tribunais-a-ordenanza-do-galego-se-sae-aprobada-polo-pleno-de-cee/

   http://www.diariocamarinan.com/texto-diario/mostrar/373469/galicia-bilingue-aplaude-que-se-aparque-a-ordenanza-nacionalista-ata-que-haxa-un-informe-xuridico-que-a-avale

   Antonio

   Eliminar
 3. Esto parece calcado del protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat de Catalunya (que llega a decir que los funcionarios tienen que ponerse a hacer muecas y dibujos antes que decir una sola palabra en castellano). Una vergüenza.

  ResponderEliminar
 4. Están sin cara. Pero ¡oye! lo bueno es que dicen que no va contra nada, que es para promocionar el gallego. ¡Y un cuerno! lo único que promociona es su chiringo particular, porque si no, ¿de qué iban a vivir, los filólogos estos de la AAAAAAAAAnormalziación? Anda que tienen un negociete montado de no te menees.

  Y los del PSOE de este pueblo son una excepción, porque en Galicia les ha pasado como en Cataluña y así les va.

  Hoy en la Voz de Galicia, encuesta con Ciudadanos superando EN GALICIA al PSOE. Les está bien empleado, por memos. Solo hay 4 gatos pidiendo imposición de lengua, en todos los pueblos la gente no tiene problema en que se usen las 2 lenguas en los ayuntamientos.

  Con esto del idioma y con otras cuestiones en las que PSOE hace seguidismo de los nacionatas, se les fugan votos a mares a los del PSOE

  Desde Monforte

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Exacto. Os que defendemos o idioma galego facémolo por diñeiro. O que hai que oír...
   A min dáme que esta defensa do bilingüismo está fomentando en certa medida a galegofobia e a polarización da sociedade galega: ou monolingüismo español ou nacionalismo galego.
   Se inda por riba diso cada intento que se fai por defender a lingua é repelido pola xente, ben por pasotismo ou ben por xeneralizacións coma as que se ven nalgúns comentarios neste blog, é lóxico que os que si somos bilingües pero queremos defender o galego esteamos indignados, por todo un pouco.
   Comparar a situación lingüística galega coa catalana ou con calquera outra de europa paréceme froito dunha escasa análise. Pero sigamos así, exterminando linguas e deixando que as futuras xeracións dominen menos linguas que nós ou que os nosos ancestros, malia seren estes últimos case analfabetos.
   Cuando se habla de bilingüismo hay que saber reconocer quienes son los verdaderos bilingües de este país y dejarse de tanta infamia sin fundamento, que es impropia de aquel que busca la "armonía", la "convivencia" y lucha contra el adoctrinamiento.
   Un cordial saludo.

   Eliminar
 5. jajaja

  Tiene guasa que los bilingües critiquen ese 64 / 4 cuando ellos lo que exigen para ellos y para sus vástagos y retoños es el 100% castellano / 0 % gallego

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Elegir sin perjudicar a nadie es muy sano en democracia. Obligar a todos perjudicando a algunos cuando su opción se puede respetar es totalitario. si yo educo a mi hijo en español no te impido a ´ti que lo hagas en lo que prefieras.

   Dar por bueno ese engendro de ordenanza sólo se os puede ocurrir a los que vivís del cuento lingüístico a a un puñado de fanáticos.

   Jaime

   Eliminar
  2. Jaime, querido, nos vemos el 20-D por la noche. Y trae tila, mucha tila, cubos de tila.

   ;)

   Eliminar